Okolie a Aktivity / Kúpele Piešťany / Termálne kúpele Piešťany

Termálne kúpele Piešťany

Piešťany a ich prírodné liečivé zdroje

Stará tradícia piešťanskej kúpeľnej liečby a jej úspechy sa zakladajú predovšetkým na liečebnom využití prírodných liečivých faktorov, ku ktorým patria termálne minerálne vody, sírne bahno a klimatické pomery (podľa švajčiarskej klasifikácie patria Piešťany do oblasti so sedatívnou, utišujúcou klímou).


Termálne minerálne vody

V zmysle platných noriem sú piešťanské prírodné minerálne vody, prírodné, liečivé, termálne - s teplotou vody 67 až 69 °C, slabo mineralizované - s obsahom okolo 1340 mg minerálnych látok v litri vody, síranova - hydrogen - uhličitanové, vápenato - sodíkové, sírovodíkové, hypotonické s obsahom voľných plynov, najmä sírovodíka okolo 5 mg H2S na liter - malého množstva CO2 a čiastočne aj rádiovej emanácie.

 

Prírodný mechanizmus tvorby piešťanských teriem je založený na princípe tzv. termálneho sifónu (termossifónu), ktorý si predstavujeme takto: Infiltračnú oblasť žriediel tvoria juhozápadné svahy vrchov Považského Inovca. Piešťanské termy sa tvoria z vadóznej vody (povrchová voda), ktorá v podobe atmosferických zrážok - dažďa a snehu - vsakuje dobre priepustnými vápencovo-dolomitickými súvrstviami tohto horstva, zvažujúcimi sa smerom na severozápad, až do hĺbok okolo 2100 metrov. Pri presakovaní týmito horninami sa voda mineralizuje a kondukciou, podľa princípu geotermického gradientu, prevezme teplo z hlboko uložených súvrství. Vsiaknutá mineralizovaná voda (zostupná vetva tzv. termálneho sifónu) naráža v hlbinách zeme na nepriepustné vrstvy pozdĺžneho a priečneho tektonického zlomu, ktoré sa križujú v južnej časti Kúpeľného ostrova v miestach výverov termálnej vody. Hydrostatický tlak zostupnej vetvy vytláča termálnu vodu výstupnými cestami na tektonických zlomoch až k vrstvám najmladších priepustných naplavenín (vzostupná vetva termálneho sifónu).

V hĺbkach 11 až 80 metrov je termálna voda odborne zachytená vrtmi a zvedená do studní prameňov Trajan, Cmunt, Hynie, Beethoven, Torkoš, Scherer a Crato. Odborným zachytením prameňov sa vylúčila možnosť, aby sa studené povrchové vody miešali s termálnou vodou, čím sa zabezpečila jej konštantná teplota a chemické zloženie. Úhrnná kapacita výverov zo zachytených a využívaných termálnych žriediel na Kúpeľnom ostrove je okolo 2100 litrov/minútu, t.j. vyše tri milióny litrov liečivej vody za deň. V oblasti mestskej časti kúpeľov a plánovanou výstavbou balneoterapie v tejto časti mesta sa uskutočnili hĺbkové vrty, ktorými sa získali štyri nové výdatné zdroje termálnej minerálnej vody - Slovan, Slovien, Sláv a Slovák - bez toho, aby sa zasiahlo do režimu termálnych minerálnych vôd na Kúpeľnom ostrove.

 

Referenčné centrum pre ochranu a rozvoj prírodných liečivých kúpeľov a prírodných liečivých kúpeľov a prírodných liečivých a minerálnych stolových vôd v Slovenskej republike pravidelne robí základnú analýzu termálnej minerálnej vody z hlavného prameňa Trajan.

Hore

Top
Close